عدنان ابراهيم

 

رد محمد الددو على عدنان ابراهيم بخصوص انكار نزول عيسى بن مريم